CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNGĐỒNG TÂM

Số ký hiệu Ban hành Nội dung trích yếu Lĩnh vực
16/2013/TT-BKHCN Ban hành" Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia" An toàn bức xạ
19/2012/TT-BKHCN 11-08-2012 Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. An toàn bức xạ
107/2013/NĐ-CP 10-04-2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử An toàn bức xạ
115/2005/NĐ-CP 10-10-2016 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: "Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai", mã số KC.08/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 Môi trường
115/2005/NĐ-CP 10-10-2016 Quy chế Phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Môi trường
115/2005/NĐ-CP 10-10-2016 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30-12-2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa Học và Công Nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước Tài chính
13/2017/TT-BTC 15-02-2017 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước Tài chính
05/2015/TT-BKHĐT 16-06-2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Tài chính
115/2005/NĐ-CP 05-09-2005 Chính Phủ số 115/2005/NĐ-CP Ngày 05 tháng 09 năm 2005 Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Tài chính
51/2010/NĐ-CP 14-05-2010 Quy định về hóa đơn báng hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tài chính
08/2013/TT-BNV 31-07-2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hành chính tổ chức
Thông tư của Bộ Nội Vụ số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức Hành chính tổ chức
204/2004/NĐ-CP 14-12-2014 Nghị định của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Hành chính tổ chức
595/QĐ-BHXH 14-04-2017 Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Hành chính tổ chức
07/2013/TT-BCA 30-01-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của thông tư số 26/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công An hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và Hợp tác quốc tế
01/2010/TT-BTC 06-01-2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước Hợp tác quốc tế
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01-10-2014 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Hành chính tổ chức
23/2012/TT-BKHCN 23-11-2012 Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ An toàn bức xạ
24/2014/TT-BKHCN 08-10-2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân An toàn bức xạ