CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT VÀ ĐO LƯỜNGĐỒNG TÂM

THÔNG TIN

Lượt xem: 21

 

 
Các chứng chỉ, quyết định và công nhận từ
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA)
 
 STT 
(No)
 Quyết định 
(Decision)
 Ngày ban hành 
(Date of issue)
 Cơ quan ban hành
(Issued by)
Nội dung ban hành
(Summary)
1 1802/QĐ-VPCNCL 11/09/2023   BoA

 

   Chứng chỉ công nhận Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật và Đo lường Đồng Tâm có năng lực hiệu chuẩn phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với các danh mục hiệu chuẩn kèm theo. (VILAS 1027)   

 

2
137.2022/QĐ-VPCNCL 11/03/2022
  BoA

 

   Quyết định công nhận mở rộng phạm vi thử cho Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật và Đo lường Đồng Tâm với các danh mục mở rộng kèm theo (bổ sung cho phụ lục Quyết định số  718.2020/QĐ-VPCNCL)   

 

3

 28/08/2020

  BoA

 

   Chứng chỉ công nhận Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật và Đo lường Đồng Tâm có năng lực hiệu chuẩn phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với các danh mục hiệu chuẩn kèm theo. (VILAS 1027)   

 

 
 
Các chứng chỉ, quyết định và công nhận từ
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ & TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
 
 STT 
(No)
 Quyết định 
(Decision)
 Ngày ban hành 
(Date of issue)
Cơ quan ban hành
(Issued by)
Nội dung ban hành
(Summary)
1

1814/QĐ-TĐC

  28/10/2022 TCVN

 

  

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các lĩnh vực:

 • Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
 • Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
 • Áp kế lò xo
 • Cân phân tích
 • Cân kỹ thuật
 • Cân bàn
 • Cân đĩa
 • Cân đồng hồ lò xo

​(Quyết định này thay thế Quyết định số 230/QĐ-TĐC)

  

 

2 1815/QĐ-TĐC  28/10/2022 TCVN

 

  

Quyết định chứng nhận danh sách chuẩn đo lường (Đồng hồ chuẩn đo nước) dùng để kiểm định phương tiện đo.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 231/QĐ-TĐC)

  

 

3 230/QĐ-TĐC  27/01/2022 TCVN

 

  

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các lĩnh vực:

 • Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
 • Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
 • Áp kế lò xo
 • Cân phân tích
 • Cân kỹ thuật
 • Cân bàn
 • Cân đĩa
 • Cân đồng hồ lò xo

​(Quyết định này thay thế Quyết định số 34/QĐ-TĐC)

  

 

4 231/QĐ-TĐC 27/01/2022 TCVN

 

  

Quyết định chứng nhận danh sách chuẩn đo lường dùng để kiểm định phương tiện đo. Bao gồm:

 • Đồng hồ chuẩn đo nước 
 • Bình chuẩn kim loại
 • Áp kế chuẩn kiểu hiện số
 • Bộ quả cân chuẩn
 • Qủa cân chuẩn

​​(Quyết định này thay thế Quyết định số 35/QĐ-TĐC)

  

 

5 2452/TĐC-ĐL 05/08/2021 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần 6

  
 

 

6 1071/TĐC-ĐL 19/04/2019 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần 5

  

 

7 34/QĐ-TĐC 05/01/2019 TCVN

 

  

Quyết định chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Các lĩnh vực:

 • Đồng hồ đo nước lạnh có cơ cấu điện tử
 • Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí
 • Áp kế lò xo
  

 

8 35/QĐ-TĐC 05/01/2019 TCVN

 

  

Quyết định chứng nhận danh sách chuẩn đo lường dùng để kiểm định phương tiện đo. Bao gồm:

 • Đồng hồ chuẩn đo nước 
 • Áp kế chuẩn kiểu hiện số
 • Bình chuẩn từng phần
  

 

9 3623/TĐC-ĐL 11/12/2018 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần 4

  
 

 

10 1965/TĐC-ĐL 14/08/2017 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần 3

  

 

11 577/TĐC-ĐL 22/03/2017 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần 2

  

 

12 2038/TĐC-ĐL 26/10/2015 TCVN

 

  

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường - Được cấp lần đầu